پرسشنامه متقاضی كار

سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
علت ترک محل کار

علت ترک محل کار

علت ترک محل کار

از چه طریقی متقاضی كار در این شركت شده اید ؟
در صورت معرفی از سوی شخص ، نام و نام خانوادگی و شغل معرف
تلفن

آیا در محل كار قبلی بیمه بوده اید
در صورت داشتن سابقه بیمه
شماره بیمه
آیا دوره آموزشی خاصی را گذرانده اید
نوع آموزش ۱
نوع آموزش ۲
نوع آموزش ۳
خلاصه از تواناییهای بالقوه خود را شرح دهید :
شركت در پذیرش یا عدم پذیرش متقاضی مختار است و موظف به ارایه دلیل به متقاضی نیست .